19 June: Economic consequences of marriage and divorce in the Netherlands:

On June 19th, Rights4Change and the Dutch Association for Women and Law organise a meeting on CEDAW's new General Recommendation 29 on the economic consequences of marriage, family relations and their dissolution.
The meeting will focus on the question whether the laws, policies and practices in the Netherlands do comply with CEDAW's Recommendations.
Language of the meeting (and the rest of this invitation) will be Dutch

Bijeenkomst
De economische gevolgen van huwelijk en echtscheiding

19 juni 2013, 18.00 – 20.30 uur
Hoogte Kadijk 143 F 19, Amsterdam (bij Women Inc)
Aanmelden? info@vrouwenrecht.nl

Voldoet Nederland aan de aanbevelingen van het VN-Vrouwenverdrag-Comité?

In februari 2013 publiceerde het CEDAW-Comité, het toezichthoudend Comité bij het VN-Vrouwenverdrag, de Algemene Aanbeveling: 'Economic consequences of marriage, family relations and their dissolution': de economische gevolgen van huwelijk, familierelaties en de beëindiging ervan. Hierin worden tal van concrete aanbevelingen gedaan over de uitleg van artikel 16 van het verdrag, dat toe ziet op familie en huwelijk. De aanbevelingen zijn gericht aan de Staten die bij het verdrag zijn aangesloten, dus ook aan Nederland. De aanbevelingen betreffen onder meer de erkenning en registratie van verschillende samenlevingsvormen, bruidsschatten, huwelijkse voorwaarden, huwelijksvermogensrecht, (financiële) positie bij en na (echt)scheiding, waardering van zorgtaken, alimentatie, rechtsbijstand, en erfrecht.

Rights4Change, de Vereniging voor Vrouw en Recht Clara Wichmann en het Netwerk VN-Vrouwenverdragorganiseren op 19 juni een bijeenkomst waarin de aanbevelingen worden besproken, en waarin de deelnemers nagaan of wetgeving en (rechts)praktijk hieraan voldoen. De uitkomst van deze analyse kan mogelijk gebruikt worden in gerichte lobby voor verbetering, in (proef)procedures, en in de volgende schaduwrapportage van het Netwerk VN-Vrouwenverdrag aan het CEDAW-Comité. Ook kan het de basis zijn voor een uitgebreider onderzoek.

Wij nodigen belangenbehartigers, familierechtjuristen, mensenrechtendeskundigen en andere belangstellenden van harte uit bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn, en inbreng te leveren.
Aan het bijwonen van de bijeenkomst zijn geen kosten verbonden.

Programma

  1. Relaties en de economische positie van vrouwen. Presentatie door Atria, op basis van het rapport 'Vrouwen en Financiën'
  2. Inleiding over het VN-Vrouwenverdrag en Algemene Aanbeveling 29 door Margreet de Boer, Rights4Change
  3. Discussie: voldoet de situatie in Nederland aan de aanbevelingen van het Vrouwenverdrag-Comité, wat zijn tekortkomingen, waar zijn verbeteringen mogelijk?
  4. Conclusie: wie gaat met welke geconstateerde tekortkomingen / mogelijke verbeterpunten aan de slag?

 

Voor meer inhoudelijke informatie over de bijeenkomst kunt u contact opnemen met Margreet de Boer: m.deboer@rights4change.org. De praktische organisatie is in handen van de VVR Clara Wichmann: info@vrouwenrecht.nl.
Graag aanmelden! 

PDF van de aankondiging 

 

 

 

Go back

Photoalbum:

Contact:

Rights for change
Vredenhofpad 13
1051 LK, Amsterdam
T : +31 20 7370663
M : +31 6 55344791
info[at]rights4change.org